Korkkoor ropotitio Maandag 20.00 uur in dc Kork Volgende wook s Gozinsbijdrage. Kolloktc voor Pator -.Poters BEDAARDE NGYMNA5TIEK - Aanstaande donderdag 11 oktobor is or om- half 2 ritmi sche gymnastiok on om kwart voer drio bejaardengytnnas- tiok. Tovens bostaat er gelegenheid om do contributio to bo- talon Volgondo wook, 18 oktobor is or vanwogo do horfstvakan- tio goon gymnastiok. UITSLAGEN HANDWERK- EN HANDENARBEID TENTOONSTELLING Do gehouden tontoonstolling van do Missicnaaikring is oen succes gowordon. Dankbaar zijn wc voor dc waardering dia wo krogon.voor ons wofcfc. Erg blij'.mot do. financiolc steun» waardoor de missiona rissen. ieder oec bedrag .van 1000.00 krijgon. Dit zal voer hön cok dit jaar weer oon stoun zijn. Gaarno willon wij ock allo.vrijwilligors9 dio ons, Lp wat voor manior dan ook goholpon hobbcn, hooi hartolijk bodanken. Aan hun- hulp is hot-, slagen van do tontocnstol- ling ook mode te dankon. DE UITSLAGEN VAN DE LOTEN ZIJN pop mot wiog gohaakto sprei lappen sproi (patehwork) pep mot hond J 2 honden samon korst lakon nO 909 roeo no 819 zalm klour no 679 wit n6 341 blauw nb 518 b zalm kl. no 332 geel Dc prijzen kunnon tot 1 do'combcr 1979 werdon afgohaald bi j iJ 'v - Mevr. Houwen - Stooghs," - Past. Gorardsstraat 8 in Oifbo. MEDEDELINGEN r. J .Het weckond van 20 on 21 oktobor - Missiozo'ndag#

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3