Waar de keeknuishouding zal dlL 03^, uU'jr kuartaal lorden, omdat de koude maanden voor de deur staan en er in de kerk \geer voor veel geld gestookt zal moeten uorden. UJat de GE- Z1 fr.Sri1,1DBAGE betreft mogen ue in onze patochie gelukkig niet klagen. De meeste parochianen zijn van goede uil en dragen van harte hun steentje bij. Toch uillen uij verschillende parochianen er nog even aan herinneren. Het zou fijn zijn, aanneer iedereen'op het einde vao dit jaar datgene wat hij/zij beloofd heeft bij te dragen ook heeft voldaan. ueet het minimum voor onze parochie is dit jaar 60.00. Ons banknummer is RABOBANK no 1387.94.650, tnv. GEZINS- - - DI3DRAGE O Hierbij nodigen uij alle inuoners van.Oirlo en verdere belangstellenden uit, om eens een kijkje te komen nemen op onze tentoonstelling. U zult zien, het is uerkelijk de moeite uaard, uat onze dames dit jaar ueer gemaakt hebben aan handuerk en han denarbeid Tevens zijn er verschillende aktiviteiten voor de kinde ren, En omdat ue ueten dat de Oirlase mensen de missio narissen een», warm hart toedragen, zijn ue er eeker van, dat net zoals voorgaande jaren de belangstelling hiervoor groot is.^ WAN HAND.WERK EN HANDENARBEID I OP 6 en 7 OKTOBER A.5. IN HET JEUGDHUIS' DEP. PETERSSTRAAT. Z0O.Z0 a i i i - t m 1»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5