C I 5 D Q ROE R M U iv D s - - - - Door allerlei -omstandigheden k'an' het gebeuren* dat jonge mensen cf voluas'senen nog niet het H «Sacrament van het Vormsel hebben ontvangen Aan hen die dit sacrament willen ontvangen,"biedt de Bisschop de gelegehleiri daartoe op zaterdag 27 oktober'- a0s0 om 16,00 uur in het tissÊhopshuisParedisstraat 10, te Roermond# Wie aan deze Vormselplechtigheid uil deelnemen, kan zich bij de Pastoor melden o*\ persoonlijk contact opnemen met Vicaris L.Meertens, .Munster-straat 8 te Roermond. Telefoon 04750 - 18351 - OH AL VAST TE N 0 li E R E N Het feest van ALLERHEILIGEN zal in onze parochie gevierd worden-up--zondag 28 oktober acse Dan' zal die "zondag cm" 15o00 uur -Allerzidlendienst zijn, waarna zegening van de graven. t,f. - L - Op vrijdao 2 november aes<, Allerzielen, en zal 's avonds om 19.00 uur'een' plechtige Requiemmis zijn voor alle over ledenen, vooral voor hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. momenten van bedreiging,' van angst pn. ,van nood - het ro zenkransgebed troost én bem'öediging schonk# - Als wij in deze tijd net doen of ons bes'taan niet bedreigd is, dan sluiten we de ogen voor de realiteito Vervreemding, verVlakking en on-menselijkheid sluipen steeds dieper in onze samenleving -in* Uiterlijkheid en ma terialisme wordt een steeds eenzijdiger doel om na te stre ven# Er is een ontzettende hunkering naar menselijkheid, naar geborgenheid, n-aar tevredenheid ênffiaar werkelijke vriendschap# i Vx .-:óo Zou.het nu-werkelijk ,uit-de-tijdLzijn":om hiervoor samen te bidden Gelegchheid om samen de Rozenkrans te bidden hiervoor iede re dinsdagavond om 19.00 uur tijdens het Marialcf en iedere zaterdagavond urn--18#45 uur voor de "TT."Mis Van' T9#"00 uur in de oktobermaand. G E Z I N 5 B I 3 D R A G E Met de maand oktober is het vierde kwartaal van 1979 begon nen O OKTOBERMAAND R Q- Z E "N"K' RA' N SLAAND Veel oudere mensen h'ebbën de. tij'cf gekend, dat - vooral in - - •- ..v f fj*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4