deze in de stand van 'het Uniformenfonds worden vermelde. Nogmaals aan alle medewerkers en zeer zeker aan de vele hon derden bezoekers onze dank, voor het welslagen van deze feesten. Zaterdag 8 september a,s, zal fanfare en drumband "Ons Ge noegen" haar medewerking verlenen aan het 40-,jarig Jubileum van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Deze festiviteiten zullen in Noord-Limburg worden gehouden te Broekhuizenvorst in het kader van het 100-jarig bestaan van fanfare Broekhuizenvorst. Op die dag zal door een tiental verenigingen worden deel genomen aan een stertocht en defile waarna taptoe en geza menlijk optreden van de muziekgezelschappen door het spelen van de voor deze gelegenheid gecomponeerde "Robijnen mars". De aanvang van de stertcch is om 4.00 uur, waarna het de- filé - - Onze muziekkapel zal van-5'tot 7 uur de stemmingsmuziek ver zorgen in de feesttentr die is gelegen nabij de kerk in Broekhuizenvorst. Vertrek van fanfare en drumband om uiterlijk half vier bij Harjaco Er wordt in Broekhuizenvorst precies om vier uur begonnen met de stertochb. Op de medewerking van alle leden wordt gerekend. T REKK I NGS'L'IO ST LOTERIJ Fanfare "Ons Genoegen" Door notaris M.A. Kooien'te Venray werden onderstaande num mers als een prijswinnaar getrokken van de Loterij ten bate -van het Uniformenfonds "Ons Genoegen". v. no s 0204 - 0422 - 0437 - 0447 - 0615 - -1' no s C633 - 1398 - 1440 - 1829 - 1869- Het Bestuur. HE DE D E L I N GE N FANFARE - DRUMBAND 4 k l 1 1 II V f» I -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4