J D R P S R A A D - I N F 0 Vergadering Werkgroep Kleine Kernen met af vaardiging vd. gemeente o.1v. wethouder Sc hols en een af vaardiging dwoningbouwvereniging o.l.v. Dhr.de Klerk, d.d. 18-6-1 79 De definitieve ci.ifers t.a.v. de woningbe hoefte voor Oirlo s a. 10 aanvragen voor oen bejaardenwoning b. 10 aanvragen voor een w.w.woning (huur) c. 4 aanvragen voor eenbeschutte sfocr-woning d. 2 aanvragen voor een prcmicwoning o. enkele aanvragen voor vrije scktor woning. ad a. In hot totale bestemmingsplan is slechts plaats voor nog 6 bejaardenwoningen. Van gemeentewege blijkt men bereid het plan zodanig te wijzigen dat er maximaal 11 gebouwd gaan worden. En wel in blokken van twee en drie .blokken van drie0 ad b. Er zullen waarschijnlijk 2 blokken-van 4 huurwoningen ge bouwd worden. Omdat er tevens 3 bestaande huurwoningen vrij zullen komen, wat het totale aanbod op 11 brengt, zullen alle aanvragers geholpen kunnen worden. ad. c. Hiervoor zijn op dit moment geen (yieine kavels meer voorradig binnen het bestcmmingsplan0 Er zal naar een oplos sing gezocht moeten wordcne ad d en c e Er is nog ruimte aanwezig binnen het bestemmings plan. De vraag is riict meer zo groot, omdat verschillende aanvragers zich hebben teruggetrokken. Er is cón "TIAAR" bij dit alles s Gedeputeerde Staten v„d0 provincie Limburg zullen akkoord moeten gaan met de wijzi gingen (5n met do doorbreking v.d. faseringen* (Dit laatste wil zeggen dat er bepaalde aantallen woningen door een groter autochtone vraag op dit moment, ook op dit moment gebouwd mogen worden, terwijl dit pas op eon later tijdstip gepland was ENKELE BELANGRI3KE DATA XXVolgendc wook vrijdag (29 juni om 14.00 uur) zal er een inspraakmiddag worden georganiseerd voor de aanvragers v.e. bcjaardenwoningOp deze -middag kunnen Z3 dus meepraten over hoe hun worring er uit zou mootcn komen zicn<> U wordt hiervoor schriftelijk door de woningbouwvereniging uit gene digd XX Dggemeente Vrnray caafc nu naar G.S. me de concrete inventarisatie ven oe woninob J'-ouer op Hq !<rrk«- dcrpoji en gaat ervoer p eitcn o aar eoz- om retc autochton

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6