behoef 'co cp bit mxDGicnt A/.clbs.cn zal -mogen, uioj?don. Dit. zal neg een hele dobber morden* üp 20 aueiu.s1us vindt do volgende bespreking plaats v.d. Werkgroep Kleine Kernen; dan al bekend zijn of G.S. akkoord zijn gegaan, - De Dorpsraad A.s. dinsdag is de laatste schooldag voor onze peuters Dit jaar zal tusloten worden met een koffie— morgen waar alle ouders welkom "zijn, Vrijdag 29 juni is dus vrij. Om de leidsters een heleboel werk te besparen zouden wc het op prijs stellen, wanneer er ouders zouden zijn, die vrijdag a.s. wat speelgoed moe naar huis willen nemen om dit huis af te wassen, LJannoer u het dan a,s, dinsdag weer mee terug brengt, kan het dan weer volop ge bruikt worden. Ouderbijdrage s Er zijn nog enkele ouders, die ,nog niet alles betaald hobbcn. Ulo zouden het op prijs stellen, wanneer U hieraan voor de vakantie nog even wilt denken. Op de laatste ouderavond is tor sprake gekomen dat do ouderbijdrage verhoogd zou worden van 25,- naar ƒ30,- per maand. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we het bedrag van 25,- voorlopig handhaven. Zou er alsnog verandering in moeten komen, dan stellen we U hiervan tijdig op de hoogte. Wachtlijst Daar we niet meer dan 22 peuters toe willen laten, zijn wc gedwongen om een wachtlijst aan te leggen. Er staan nu al 6 peuters op. Bij de aanname van nieuwe peuters kijken wc naar de leeftijd; die peuter die het oudste is, wordt het eerst aangenomen. Ll^ hanturen deze procedure omdat mot oudere peuters het speelzaalwerk beter tot zijn recht kan komen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de wachtlijst maar tijdelijk zijn en sl rond januari wol opgeheven kunnen worden. Ouderavond Op maandag 24 september is er weer oen oudoravond. U kunt or nu al rokoning moo houdon. Nadere informatie hierover volgt nog. -- We wensen alle ouders en kinderen nog oen erg prettige vakantie. Het bestuur PEUTERSPEELZAAL' "ROBBEDOES"

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5