O c ri HEISDESGI k_2_L_ DEUGDVIERDAAGSE 2 bekers Dc vierdaagse is weer mot groot succes voor onze club vorlopon. Wij haalden mot een groep op dc 5 km de tweede prijs en op do 10 km met een andere groep ook eon tweede prijs Ulcer twog mooie bekers werden aan de verzameling toegevoegd. IodGrocn hoeft goed haar best gcöaan ALLE MEISJES PROFICIAT ll!!! Ook alle ouders bodankt voer het vervoer naar Venray en weer huiswaarts. Blij en tevreden hebben wc-nog een--kleine wande ling j.l. zondag *;.r Oirlo-köm gemaakt. f G Y l»l C_L_U_BL_.\/.B_«_ Woensdag"'27 juni is do laatsto gymles voor dc va- kantio. We willen deze laatste koor mot beide groepen samen bij goed woor oen buitcntocht houden in de Geystorse bossen. Bij slocht weer blijven wc in dc gymzaal. Ma afloop koffie en vlaai. uig verzookon do lodon van aLlobci do groepen om procios kwart v<5(5r acht dus 19.45 uur) aan do gymzaal te zijn. Ulo gaan por auto naar Gcysteren, maar degene die geen vervoer hebben, kunnen altijd met iemand moerijdon. Jrg. ..Nr.31 U Datumd.P.QP. j.U.O.i ....1.? 7 9 Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur ®8qpO®°; a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1