UjELPEN OPGElET..... Vandaag starten we met de eerste dag van de jeugd- vierddagso. üJc vertrekken v anavond om 5 uur bij het Jeugd huis met de fiets. Zoeg dat de fiets goed in orde is en op slot kan. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar- ƒ5,-. Daarom willen wc van jullie zolf een bijdrage van ƒ2,50 vragen. Breng dit vanavond a.u.b. mee. Zorg d3t._,je het-.gchele uni form- aan hebt, met daarbij een korte uitte, broek. Denk ook aan goede gemakkelijke schoenen. U)c nemen gedn g)ld of snoep mee; kauwgum mag wel. Denk ook aan de vuilniszak voor het ge val dat het gaat regenen. De opstelling van het défilé zal zijn in do Helfriehstraa-t. We zullen ook langs de schouwburg komen. Hoe lac t het dofiliS- is, zullen wo jullie nog laten woton;daar dit nog niet bij ons bekend is. UJc hopen hierbij vele ouders te mogen begroeten. Wc zullen deelnemen aan do tocht van 10 km; dus zorg dat je op tijd aanuczig bent* Breng een goed humeur mee on.....doe je best De leidsters r WELPENfJlEUWS VOOR OUDERS. Do leiding RI3VERLNIGING SPORT NA RRBEID De paarden zijn afgelopen zondag naar oen con cours in Bergen geweest. Zij behaalden hier de volgende prij zen - DRESSUUR ring 1 cat. L - viertal Oirlo 3o prijs ring» 6 cat. L-2 Trudy Vermazcren-Pandoer 3e prijs ring 19 cat. L-1 Wilma Koysers-Palleticn 3e prijs ring 21 cat. L-1 Dan Loonpn-fliranda 2e prijs SPRINGEN - pony's in Sovcnum. Hot bestuur Zoals U weet, staat het zomorkamp weer bijna voor de deur. Hiervoor willenue nog graag een paar punten bespreken. We willen daarom op 28 juni oen korto ouderavond tiouden^aan vanghalf .negen. Hierbij zouden wo graag beide of et5n v.d. ouders begroeten, eaar het toch wel belangrijke punten zijn. cat. B Trudy V.ermazoron - Pandoer 10 e prijs Het eerstvolgende concours is 24 juni voor de i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4