Datumdo.ndQrd^....l.4...j.uni 1979 VERSLAG VERGADERING DORPSRAAD 5 DUNI J.L. VE_RKEJE_R5P R 0 B L E H E N Dd Dorpsraad Oirlo ziet duidelijk in, dat"or van do plaatselijke bevolking uit, vooral van de kant van de ouders van schoolgaande kinderen steeds meer een angst ontstaat over do verkeerssituatie rondom het kruispunt bij do kork dour hot intensief wordende vorkoor on vooral over de weg Castenray- Oirlo-Oostrum, die als sluipweg stcods moer betekenis krijgt en vooral do snelheid op deze wog0 Do Dorpsraad Girlo heeft dan ook de volgende feiten op eon rijtjo gezot en zal do volgende problematiek met do betreffende instanties, zoals do gemeente, enkele directies van fabrioken gaan bespreken 1. AANVRAAG VOOR EEN ZEER INTENSIEVE VERKjLERSSNP-HE IDS- CONTROLE door de gemeentepolitie, aangezien doze maatregel ho- ponlijk enig effoct zal kunnen hebbon op do workolijk "schrik barends snelhoden, waarmee veel chauffeurs over do Casten- raysowog-Hoofdstraat-Oirloseweg razen© - De schuldigen moeten we echter niet altijd bij de andoren of onbokondon zoeken, daar we beslist in dit geval ook bij onszelf to rade moeten g aan RIDDEN UJE HIER ZELF OOK NIET VEEL TE HARD - Een eventuele boete gunnen wo U niet, ook niet -die andero Naar boote is wei noodzakelijk om de verkeers veiligheid blijkbaar vooral op d.lo weg torug te brongenc Snol— I Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur 5 -jnfo_

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1