PORPShAAO-INFQ vylNFORMATIEVE Ah/QND Hot dag0 testuur hooft oen dia-avond bijgoiLioond, georganiseerd door B en'W ovor hot functioneren v.d. gemeentelijke dionston ved. gemeente Vonra^. Do Dorps raad zal'tokijko'n of in con openbare vergadering de komondo herfst deze dia-sorie voor do Oirlonaron gotoond zal worden, oventueol aangevuld met onkelc geluidsfilms over de probic- matiok v.d. kleine kernen via do Stichting Samenlevingsop bouw. xxWDNINGBÜUW s Op 18 juni zal do Idorkgr. Kloine Kernen weer vorgadoron over do dan concreet bokonde cijfers encb verder te nomen stappen t.a.v. huur- en beschutte sfoorwonin- gen. Bekeken si ook worden of de aanvraag van bejaardenwonin gen losgekoppeld zal worden van hot andere bouwprogramma, zodat daar meer vaart achter kan komen. Laten 10 het hopen! T.a.v. do woningzoekenden in de part. sec tor zijn oen zestal mensen opgoroopon, die een aanbieding hebben gekregen en enkele weken cb tijd hchben g^had om alios voor zichzelf^grondig to bckijkon. Is de interesse er niet moor on zegt men nee, dan wordt op volgorde van inschrijving de volgende opgoroopon. xx OUPHEIDKUNDE-HISTDRIE Dhr. Uillomsscn v.d. cpmeento cn archivaris Camps zijn bereid oen voorlichtingsavond te go- ven over "de historio van Oirlo". Dozo avond zal dan een aan- zot zijn voor grotere belangstelling te kweken voor de op richting voo oudheidkundigo groep van belangstellenden© Te vens zal do Dorpsraad aan cfc Oydheidkundige Kring Venray oen invontarisatio toesturen van gebouwen en objccton die histo rische, culturele waarden enz. hebbon. De gomoente heeft de oudheidkundigo kring om zo'n inventarisatie gevraagd© xx GEMEENSCHAPSRUIMTE Nu de inventarisatie rond is, uorkbozoQ^on worden gebracht aan diverse Stichtingen Gomecnschapshuizcn in do regio cn cb financiële situatie opmakon of hot hier in Oirlo haalbaar zal zijn. Do bcdooling is ook een rapportje op to stollen waarom do bcstaando gemeenschapsruimte in de nieuwo basisschool cn hot gobouw a.d. Dep. Potorsstr. b^yna nict ge bruikt kunnen wordon in de praktijk. In oen ggonbaro vergadering in dc komendo horfst zullon veorlopige EQnclusies gcrappor— toerei worden. XX E .HB.Q5 Do afd. Uenray van het Rode Kruis zal in dc komende herfet een voorlichtingcavond geven; ook ever oen eventueel te houden cursus EHBO Hierover later -.oor* DORPSRA.iD té

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16