denieuwe unif ormen. - Ce Bi-j-'-het-Centraal Anjerfonds Limburg zal eveneens een verzoek worderi ingediend om een bijdrage in de kosten van aanschaffing van de uniformen. MARKT worden g eóTganiseerde 'De juiste datum wordt nader vast gesteld. E. Er zal een WEKELIJKSE LOTTO worden georganiseerd met ingang van vrijdag 18 mei a0s«$ waarbij men voor 1? het Lotto-cijfer kan raden van het eerste Lotto-cijfer van de zon dag daaropvolgendo De prijs van de winnaar is gesteld op j20P F. In de komende maanden zal een LOTERIJ op touw wor den gezet»] waarbij als HOOFDPRIJS EEN NIEUWE AUTO gesteld is. Hierop wordt nader teruggekomen zodra de vergunning hiertoe is verleend,, G. Gaarne stellen wij alle donateurs en sympathisanten van onze fanfare in de gelegenheid om een uniform of jas f of b roek pet-shirt en das aan onze vereniging te schenken, waarbij gedacht is aan cfe volgende bedragen s volledig uniform ••..ƒ450,- jas v.h. uniform ••••ƒ200,- broek v.he uniform.••ƒ125,- shirt das 75,— pet v.h0 uniform.50,- Bedragen kunnen worden gestort of o.wer-gesohreven op voormeld bankrekeningnummer t0n.v. HET UNIFORMENFONDSc De be dragen worden wekelijks in de stand verwerkt. Wil de gever onbe kend blijven, dan dit gaarne vermelden. H. Als slot van deze aktie zal op 31 augustus en op 1 nn 2 seotember a.s. een GROOTS MUZIEKFEEST worden georgani seerd, bij welke gelegenheid het 1e LUSTRUM VAN ONZE JEUGD- KAPEL n.lo DE KELDERBAND van fanfare-drumband "Ons Genoegen zal worden gevierd. Over de opzet en uitwerking van deze mu ziekfeesten wordt nader gepubliceerd. Houd U alvast deze da gen vrij voor de Muziekfeesten. Met bovenstaande activiteiten hoopt het bestuur en leden met inspanning van ons allen op de laatste dag van ons •Muziekfeest de middelen bij elkaar te hebben voor het verwer kelijken van NIEUWE UNIFBRMEN voor fanfare enctumband. Bestuur en leden zijn er zich' wel van Lewustdat -door ~:dë';tixrlose gemeenschap veel is gegeven aan -orze t anfare, waar-. - mer 1-3-87 OU d 25 warden sop on a t0 r. 0 vÜ.NT F.u RME i<f*0 N c- "ONS GENOEGEN". üe stand hiervan 2sl wekelijks in ?t Krentje (z.-g. thermometerstand) worden verrneld0 -SB. Bii-de Gemeente Venray zal, een verzoek worden in gediend '*'om een ispeóiale bijdrage in aanschaf finoskosten van i - D« Ih de loop van de zomer zal een SPECIALE V/LOOIEN-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2