AAM ALLE INWONERS MAM 01RLO FAI^ARErDRynBAMD=^OMS=G|MO|G|M^ Bij het bestuur van de fanfare en drumband is in de afge lopen 2 jaren herhaaldelijk- van gedachten gewisseld over de nood zakelijkheid van aanschaffing van pieuwe uniformen voor de leden v.n De noodzaak is inderdaad aanwezig, gezien ae slechte toe stand van de uniformen van de drumband en ook gezien ae"^lmatige vervanaing en aanpassing van uniformen van de fanfare, «elk n 1964 uierden aangeschaft, waardoor aanpassing telkengaramoest plaat den door h de uitbreiding van het aantal leden.f. In de laatstgehouden bestuursvergadering werd het defini tief bes-luit genomen tot aanschaf van nieuwe uniformen, welk bosluit met de leden van de fanfare en drumband op vrijdag 11 mei J.l. s besproken en hiertoe door de leden met algemene stemmén werd goed gekeurd. Door deze beslissing ziet het bestuur zich geplaatst ^oor een grote financiële consequentie, waardoor de medewerking van velen nodio zal zijn om dit te bereiken. De raming van de kosten van aanschaffing van volledig nieuwe uniformen voor bestuur en leden van fanfare en drumband wordt gesteld op f45.DOP.- (ca. 100 uniformen). Om dit doel te bereiken zullen diverse akties worden ondernomen Ad Bij de Rabo- bank ho Oirlo zal een spec xarekening£um- Jrg. ...ID. Nr. ...26. 0 Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datumdonderdag..1.7...mei 1979 fanfare en drumband. 5lprhtp 4-op_ ®M® v

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1