ver verslag vergadering 24 april j.l. MEDEDELINGEN s De voorzitter opende deze vergadering met een dankwoord aan allen die hebben meegewerkt aan de voltooiing van het plein tje bij de kerk en het plaatsen en opmaken'van de bloembakken. De installatie van onze nieuwe pastoor was goed verlopen. Mijnheer Pastoor zal op de volgende dorpsraadvergadering worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de dorpsraad. Naar aanleiding van de vergadering i.v.m. het ophalen van het huisvuil is er een brief naar de gemeente gestuurd. Verder zal de gemeente Venray voor een periode van zes maanden huisvuil mogen storten op de stortplaats van de gemeente Maas- bree. Dit met ingang van 17 april 1979. Voor het storten van het z.g. bedrijfsvuil (puin end.) wordt nog naar een oplossing gezocht. Verdere ingekomen stukken waren een verslag van de infor matie-avond voor woningzoekenden, die j.l. 31 QaBi in Zaal Rongen werd gehouden.een samenvatting vaneen gesprek tussen de Dorpsraad en de Gemeente inzake de plannen rond de oude basis school, d.d. 3 april 1979 <Zie verder verslag) en een verslag v.d. vergadering vdrayoncommissieded® 5 maart 1979. KERMIS 1979 Van de Gemeente hebben we een overzicht van cfe kermis attracties, welke dit jaar op de verschillende kerkdorpen ge plaatst' worden. Helaas is er van de wensen, die de verschillende dorpen hadden- waaronder ook Oirlo - niet of niet veel ingewil ligd. Er zal getracht worden enkele keren van een half uur de autoscooter opf halve snelheid te laten draaien voor de jongere kinderen. Ho>.enlijk lukt deze afspraak met exploitant Boeken. Verder zal er een nieuwe exploitant komen bij het touwtrek- spel en bussensport. De viskraam zal mogelijkerwijs geplaatst worden bij de ingang van de oude basisschool. Verder zullen er voor het verkeer waarschuwingsborden geplaatst worden (rleer over de kermis in 1t Krantje van volgende week). WERKGROEP GEMEENSCHAPSRUIMTE De werkgroep gemeenschapsruimte heeft eencpsprek gehad met u ethouder Rutten m.b.t. de oude basisschool. Dit gesprek werd afgerond met de volgende afspraken DQRPSRftA'D-INFO z.oz. 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9