^^=£È^^^gD=SüL^STENCüNCQUR3=AF.GELQPEN_UjEEKEND CEORGANISEERD_DOOR FANFARE "ONS GENOEGEN" Het op 28 en 29 april j.l. gehouden solistencon cours oab de gemeentelijke Muziekfederatie Venray kan in alle opzichten geslaagd genoemd worden, zowel wat het aantal deel nemende solisten; duo's; trio's of kwartetten betreft, alsook het aantal belangstellenden, welke dit solistenconcours bi i- wooncien* Het muzikale peil v.d. solisten stond vooral in de hogere afdelingen op zeer hoog peil en. cègenen, welke een bezoek gebracht hebben aan dit concours zullen 2eer zeker ge noten hebben van cfe uitgevoerde werken, welke door de diverse muzikanten werden gebracht. Door deze onderlinge concoursen waar men kan beluisteren hwtgeen de muzikanten presteren, wordt een stimulans gebracht om op deze weg voort te gaan. Met dank aan alle deelnemers en 'vooral aan de jeugdige muzikanten, welke voor het eerst'Voor het voetlicht als' solist optraden, hetgeen echt geen kleinigheid is, om al leen te musiceren, kan worden teruggezien op een geslaagd concours. In totaal werden toegekend één 3e prijs; elf 2e prijzen, Schtendertig 1e prijzen en tweeëntwintig 1e prijzen met lof. Onderstaand een overzicht van cfe behaalde punten voor het optreden v.d. leden van fanfare "ons Genoegen"^ Het hoogste aantal punten werd op zaterdag toegekend aan Rddy Dircks Oirlo n.l. 56 punten. - Het hoogste aantal punten werd op zondag toege kend aan het duo v.d.HoffLemfnens uit Leunen met 56 punten. UITSLAGEN OIRLQSE MUZIKANTEN Jeugdafdeling solist Frank Houwen Annemie'Wijnhoven Paul Nellen Arno Rutten Petra Verhoeven Gertie Nelissen Angelique Peters Paul Versieyen Henri ersHey/efih instrument hoorn 42 punten 2e prijs bariton 43 punten 2e prijs bariton 43 punten 2e prijs hoorn 44ipunten 2 e prijs bugel 48 punten 1e prijs bugel - 48ipunten- 1e prijs bugjpl *46^ punten 1e prijs bugel 49^punten 1e prijs trompet 50^punten 1e prijs VERVOLG ZcO.Zc j»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5