O EZ ^3 0, z» !$I Jrgxo Zr. .20. LM cucrf-i?^!b)?SVa] l^ölüücaüj Van ganser harto wil ik u allen, ook namens juffrouw Rick nog maals, bedanken voor do zeven mooio jaron die wij in uw midden mochten vertoeven. Hoponlijk zijn het ook jaren geweest die vruchtbaar waren voor U en waaraan ook U met plezier terugdenkt» 'Ju afscheid van ons, waarbij zovelen ons de hand zijn komen schudden", heeft ons bijzonder goed gedaan» En hoe geroerd was ik,'-'dat er bij mijn installatie tot deken van Gennep talri jke -Oirlonaren aanwezig.waren» Ik heb toen werkelijk in stilte een traan moeten wegpinken» Dank, dank voor alles ,l Plog het U allon ook Gnder mijn opvplger goed gaan. Daarvüor bid ik do goede God van harte. Gedenk ook ons beiden in uup gebeden* - r Dr. Fl.G.H* Gelissen Uw'oud =- pastoor Redaktie-ad'res: Hnalakkc 82, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinedag 18.00 uur Datum donder dag 5 april 1970 D A N K bJ 0 0 R D OU D~P AST OOR GELI5SEN "M nl r I Mia 11 I i M I i l l MWWMPI j M M

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1