Verslag dorpsraadvergadering d.d. 20 februari -1979*>; - Ingekomen stukken warön"dd inspfaaknota (consept) en het bcwegwijzcringsplan van do gemeente Venray. Het bowegwijzcringsplan was tovons agendapunt voor de vergadering. ■Verder hoeft de gomoontc een* lijst gezonden met namen van inwoners waarvan de woningen mogelijkerwijs vrij komen, wanneer, zij overgaan .tot hot bouwen van een nieuwe woning. De bijeenkomst van dorps- an; wijkradon met hot college van 6 on bJ is verschoven, naar. 26 april a.s'. Nu het fietspaden- en bewegwi jzer«ingsplan binnen de dorps raad aan de ordo zijn gowoost, zullen we onze reacties sihriftolijk bij de gemeente kenbaar maken. Nieuws van de workgroepen - Woningbuw en woonomgoving. Door de werkgroep word een voorstel gedaan om te komen j tot de Oprichting van een oudheidkundige groep die bv. als uitgangspunt een inventarisatie maakt wat er in Girlo aan oudheden aanwezig is. Verder" zal or met de gemeente overleg worcieh geploegd met betrekking tot gphaaldienst huisvuil en de mogelijk heid voor do aanleg van volkstuintjes. Uitkijken naar oen nieuw bestemmingsplan is ook aan de orde geweest. Verschillende mogelijkheden zijn door dd dorpsraad bekeken. Deze hopon we gezamenlijk met de gomoonte te besproken. Hot zijn slechts aanbevelingen die we kunnen doen, de uiteindelijke beslissing is aan de gemeente. TAXIBEDRIJF.. VAN DEN BEUKEN 2316 -b.g.g. 4261 in Venray. >*ÜL T/ -o.,n:.- t -J, I TAXi

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6