O c Jrg. IQNr. ..1.5 Zoals U allen weet, zal Pastoor Golisson in do Hoogmis van aanstaande zondag officioel afschoid nomen van de parochi anen. - Ook kunt U aanstaando zaterdag na de avondmis 'of zondagmor«< n gen na döH.Wis van Ö.30"uur do 'pastoor do afschoidshand drukken. Dondordag 1 maart om'kuart voor tuee ritmische gymnastiek Tevens bestaat weer de mogelijkheid om de contributie to betalon. I] Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum dondorday "1 maart 1979 AFSCHEID PASTOOR G E L I S S E N BEOAARDENGYNNASTIEK Om kuiart voor drie bejaardongymnastiek*- - t - - I - - I -• r> v VJ 4 i i - 'f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1