O 1.e.....Nr1* CJ o Spurrieraokken en Spurrieniöklcinnen kom nor de stal ien ieder geval, want dan het Oeldere ok dit jaor wer enne goeie karnaval. O O Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 680 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datumdpnderdag...22, f ebr1 79 I o

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1