ENKELE=REDAKT^ÜNELE^NOTEN s - Uw copie moet beslist \j66t dinsdag - avond om 6 uur- in ons- bo-zit zijn. - Gaarne hebben we Uw copie al op maandag in ons bezit. liJe kunnen dan aan de lay-out meer aandacht besteden - .De copie deponeert U in de brieven bus op het redaktieadres - Het is niot de bedo.eling om voor het inleveren van copie even aan te bel len. Gewoon in de brievenbus!!! - De copie moet duidelijk leesbaar zijn. - Als U voor een advertentieopgave bij de redaktie moet zijn, verwach ten wij, dat U zelf de tekst van de advertentie op papier inlevert. - De kosten van advertenties, zijn l/l blad ƒ15,- 3/4 blad ƒ10,- l/2 blad ƒ7,50 l/3 blad ƒ5,- klokadvƒ2,50 - Slechts bij zeer hoge uitzondering kan het mogelijk zijn, dat er tele fonisch .nóg. iets doorgegeven moet worden. Normaal moet de copie.via 'een briefje"ingeleverd worden. - Het is niet de bedoeling, dat U via de kinderen Uw copie mee naar school laat nemen om het daar af te geven. - Allo copie moet op het redaktieadres ingeleverd worden. Dus nogmaals ALLE COPIE!I - Wij willen dezo redaktionolo noten stollen om de vlotheid van do weke lijksn drukkentvpti.id te garanderen 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6