O c Datum I4®.n.*. J979 HEDEDE LING|N=UAN_DE_BA5IS5CH0üL - De ouderavond over do Eerste £ommun«ie, die vast gesteld is voor vandaag, begint niet om 20.00 uur, zoals vermeld staat op hot informatie-bulletin dat aan het begin van het schooljaar ontvangen heeft, maar om 19.30 uur. Dit om diëouders die niets willen missen van de lezing, georganiseerd door de LVB in de gelegenheid te stellen dezQ. alanog te bezoeken.' - Het Vormsel w-drdt toegediend op zaterd. 19 mei a,s0 door de bisschop van Roermond, "n:n,ri,:rg« Gijsen tijdens da .eucha ristieviering van 17.00 uur. - Op vrijdag 26 jan. a.s. houdt de Technische School te Horst voor belangstellenden "Peen Huis". Dit vindt plaats 's middags tussen..14.00 ern 1,6.30 uur en 's avonds tussen 19.00 21.30 uur. Gedurende de "Open Huis2-tijden" zal de school zo en w gewoon mogelijk in bedrijf zijn. Daarnaast zullen in de talen- praktika cp geregelde tijden demonstraties plaatsvinden. Verder zal een overzichtstentoonstelling van bepaalde werkstukken inge richt zijn. r. -Het "Open Huis" 'vande Biologische School uit Horst kan helaas niet doorgaan op 26 jan. a.s.~i.v.m. geleden waterscha de. U krijgt nader bericht op welk tijdstip dit wel plaatsheeft. Jrg. „4iDNr. ..a... RedaktTe-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur W - 4, n 7 J - - - i t 4 i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1