Zaal Rongen We beginnen om 19.30 uur met het'innen' van de contri - butie a ƒ30.- Wilt U onderstaand strookje ingevuld mcebrengan. Ma Oaarve.rslag en Financieel verslag zal dhr. van Wocrkom, apotheker te Vcnray, een inleiding houden over "Gebru.ik en misbruik van Medicijnen. Wij hopen dat h,ot een leerzame avond zal zijn. NAAM s VOORNAMEN ADRES De Jaarlijkse bezinningsavond van do Kring Vcnray is op woensdag 24 januari a.s. in Zaal "den Engel" te Vcnray. De aanvang is 20.00 uur# Zuster Drsvan Pinkxtercn houdt een inleiding over "Do Vrouw on de Kerk". Daarna is er gclegenhoid tot discussie Onkosten 3.50, koffie inbogrepon. Opgeven tot en met 18 januari bij hot bestuur. Gaarne de kosten gelijk bij opgave te voldoen. EXTRA' BUSDIENST VOOR DE DEELNEEMSTERS AAM DE EXCURSIE VAN HEDEMAVQMD MAAR HET GEMEENTEHUIS Om precies 19.00 uur vertrekt er aan de kerk een - - B 1 - 1& januari ■■*cn,r A i *4 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 8