Zo-ndag 14 .januari 14.30 GFC 2 14.00 eev; 11.00TOP -5- - 11,00 Holthccs3 DIS DIS DIS DIS 1 2 3 4 Ofschoon hot doorgaan van cmmpotittiGveetbal zeGr- twijfel achtig' lijkt toch oen kleine prognose: DIS 1 DIS--2- DIS 3 DIS 4 Ons eerste,weet 'dat ze tegenover de GFC-rCscrves nog wat hebben goed to makon, hetgoen zoneter te angstig voetbal zeker moet kunnen Ü'ndan-ks d-e thui&z-ego blijft Evertsoord een* lasti ge tegenstandor van begin tot oifi'd. Eon puntje moe naar' Oirlo moet mogelijk zijn 4 Op papior een makkolijko tcgenstatid*cr4, Inaa^r jon gens blijf bij do pinken Indien do gevaarlijkste aanvallers aan banden kunnen worden gelegd bcstaa't-or'-oen kans' op een redelijke uitslag TRAINE-N Donderdag 11 janüari zeven uur Dinsda'g 16 januari normaal Donderdag 18 januari half negen Zonder-tegenbericht gaat de training door Is jullie leider voor informaties over programma of trai nen onbereikbaar, dan kunt U zich wenden tot 'dg wedstrijd' secretaris Raadpleeg echtor ook steeds de publicaties bij Mar'jacq. NIEUWSAARSINSTUIF Het bestuur en de organisatie dankt iedereen voor .de 9G~ toonde- belangstelling en tot volgend jaar (voor uitvoeriger verslag, zie elders in dit Krbnt^jc) Indien het winterse weer vcldvoctbal onmogelijk blijft ma' kon dan leeft bij ons het idco om op een bepaalde zondag middag zomogelijk eons in Girlc, middels oen bepaalde sa- D.I.S. AFD V/ootbal PROGRAMMA DIS-"SNERT"-liJINTE RUIANDELTOCHT s --- -- ••9 M *W -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6