Zaterdagavond is do H.Mis om 18.30 uur in plaats van 19.00 uur, vanuoge. do Karnavalsavond. Dinsdag 13.30 uur Kerk poetsen. msvr. Nelissen - Jenniskens mevr. Peters - Gommans movr. .Baton - van Rijssol movr. Philipson - do Martinez BEJAARDEN VERENIGING Do 23 januari n.m. uordt devJaarlijkse Algemeno Jaarvor- gadering_gohouden in-'Cafd Marjacq. Togon tuoo uor uordt begonnen met kaarton on kienen enz. on dan zal ongeveer vior uur de-.-vorgadèring oen aanvang ncmon. Na do vergadering om ongovoor vijf uur is.er een kof f io taf el Op doze vergadoring uorden alle bejaarden voruacht. Doge non dio nog geen lid zijn,, kunnen zich.dan-ookals lid laton inschrijven. Zij.«die voor 1 januari 1979 65 jaren oud zijn gouordon, uillen uij gaarne op dozc vergadering ontmoeten. Dus bejaarden vergeet niet dinsdag 23 januari, om ..aanuozig te zijn.. Ook uordt die miotfeg contributie geind ovor 1979. Deze is golijk aan die van hot vorig jaar»-. Hot Bestuur. - RIJVERENIGING S P 0 R T v N A .'.A R B E I D Namens bostuur on leden van do rijvoreniging uillon uij allo mensen in Oirlo hartelijk danken, dip -h.eb.bon m^Gogo- uorkt voor hot zeer goed slagon van onzo donateurskaar- tonaktio. IJ» Verder uenson uij allen nog een Gelukkig on Voorspoedig 1979 toe., socci Th. Philipsen.. u- V C - r t v - m - v' J r v> - ■m - 41 - x - J.' i t i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3