Ook al zal door de winterse weersomstan digheden het pleintje met Kerstmis niet helemaal afgewerkt kunnen zijn, toch zal ook dit jaar een grote kerstboom nns pleintje weer sieren voor onze dorpsgemeenschap. I Deze kerstboom, die elk jaar enkele weken lang het dorp een gezellig aanzien zal 9even, zal versierd moeten worden met een buitenverlichting, die.we voor deze boom nu en de komende jaren nodig hebben. In samenwerking met de padtoor hebben we besloten, dat er bij de nachtmis., en de H.Mis om 10 uur op EERSTE KERSTDAG vt5i5r deze diensten gecollecteerd zal worden door leden van de Dorpsraad aan de kerkdeur, net deze opbrengst willen we de buitenverlichting financieren. Wij hopeny dat U allen meewerkt om samen dit te kunnen verwezenlijken. Op 1e Kerstdag vragen wij dus \j66t aanvang van de kerkdiensten om Uw gift. i y y W10 WENSEN DE HELE.GEMEENSCHAP VAN 0IRL0 FI3NE FEESTDAGEN TOE EN HOPEN IN 1979 weer klaar te staan om gezamenlijk onze DORPSBELANGEN VOOR U ALLEN TE BEHARTIGEN DORPSRAAD OIRLO Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum/Jo-nder-d.*—2.1...de.c<. 1 978 D_N_Z_EB_E_S_T_E WENSEN •-» V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1