j. IQNr. .4...... Recaktiecdres: Kaalakker 32, Tel. 6 SO Kopio binnen vóór dinsdag 18.00 uur '14 denember 197B BELEEFD. AANBEVELEND BODDENBROEK 20, OIRLO •-'TEL. in**j?8 witlof 1 kg f '~A - 50 Prei 1 0 kg c 3 A, DIBLTffitis. HOCEUEG 10 tel0 204 1 f. •- - 1 A.J: WIJNHOVEN *4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1