D E M ARIA- K--A PEL Op de vergadering van vrijdagavond 10 nov,bijeengeroepen voor een beraad over de bouu van een Maria-kapol in ons goede,dorp, waren slechts een tiental mensen gekomen. De reden hiervan heeft misschien gelegen, in de receptie bij golegenheit van het 25-jarig jubileum van Louis Voermans en Dan Poels en aan de repetitie van de fanfare, die tegelijkertijd plaats vond, of misschien ook aan de zware mist, die pp die avond over velden en wegen lag. Dat de oorzaak ook kan gelegen hebben ih het. gebrek aan interesse, wordt, dunkt mij, weerlegd'door het feit, dat er 32 antwoorden öp de enquete over het bouwen van een Maria-feapel waren binnengekomen, die ook allen, positief stonden ten opzichte van de bouw, k £t uèss weliswaar ook een schrijven bij, dat.het bouwen van een kapel wel billijkte, maar- het Maria-beeld dat nu plaats moet maken voor de door Mgr. 3.van Susante aan onze kerk geschonken f'lodonna, toch liever ergens in de kerk geplaatst zag0 Reden hiervan was de piëteit die de parochianen aan het beeld verschuldigd zouden zijn,-, Letterlijk staat er nl, in deze brief o.a, het volgende ivele mensen hebben aan dit Maria-beeld herinneringen van. vroeger. Als kind knielden wij eer.b'iedig. vele malen ervoor. Als bruidspaar zetten zeer velen hun bruidskaars en bloemen vo.or dit beeld> Bij de eerste kerkgang na de geboorte van een kind schonken de moeders er hun kaars aaru Daarom vinden wij, dat dit oude Maria-beeld in onze kerk thuis hoort en nergens anders' Tot zover deze brief. Ik kan voor deze reactie alle begrip opbrengen, maar wil hierbij toch opmerken, dat al deze vrome handelingen nauwelijks de rkaris gehad hebben om voor het vervangen beeld gepleegd te zijn. Daarvoor stond het te kort in onze kerk, n.ll nog geen 20 jaren en dan ook nog niet eens onafgebroken op het Maria-altaar* Het is immers resell hot vijfde beeld dat er volgens de herinnering van Mevr. Rongen-Sterijbos in ons kerk gebouw stond. Want in haar jeugd, d,w,z« in het begin van deze eeuw, stoind er een be<, l< waarbij zowel Maria als het kind Oezus met wijde, uitstaande mantels waren bekleed. Dit is door Pastoor Reinen (of was het Pastoor Gerards vervangen door een houten beeld,, dat bij de verwoesting van de kerk op het einde van de-laatste wereldoorlog verloren ging. Opvolger van dit beeld was na de oorlog een gipsen Madonna, in lila-kleur, die eveneens verdwenen is. Pastoor Vervoort kocht immers in het begin van zijn pastoraat, 1960, van de antiquair Zwitserlood te Venray het houten beeld, dat nu door dat van Mgr. 3,v,Susante, de oud—plebaan (d,w,z, de oud -pastoor) van de kathedrale kerk St,3an te Den Boschverhangen is. Het beeld van Zwitserlood is niet onaardig, maar heeft noch antiquarisch', 'noch' artistiek veel waarde. Ook dit beeld (het vierde dus) stond niet lang op het Maria-altaarWant pastoor Vervoort wederom liet in de plaats ervan een stenen beeld aanbrengen, dat Maria met wijd uitgespreide armen en zonder het kind 3ezus voorstelt. Het werd door de mensen veelal "de stenen engel" genoemd. Het Zwitserlood— beeld werd door Pastoor Vervoort op de laatste console aan do rechterkant van de kerk geplaatst, waarop nu het beeld van St, Gerardds Majella staat. Zo was de toestand nog. toen ik pastoor van Oirlo werd. Daar ik het beeld van Zwitserlood veel mooier dan het stenen beeld boven het Maria-altaar vond staan, plaatste ik het daar weer terug en lieu het stenen beeld ophangen in de doopkapel, waar het nu nog een werkelijke verfraaiinc van die kale kapel is. Bovendien is het daar ook symbolisch bijzonder goed op zijn plaats, Maria is n.l. het symbool van de geloofsgemeenschap die de kerk Is, Welnu, bij de doop wordt de dopeling, behalve lid van Christus en kind van God, ook lidmaat van ce kerk en zo als het ware in de uitgestrekte armen van Maria, het zinnebeeld van de kerk, gelegd. En nu staat dus, boven het Maria—altaarals zesde in de rij van Maria-beelden die onze kerk in deze eeuw gekend heeft, het prachtige beeld dat een geschenk is van de oud—pastoor van de St, 3an, Laten we hopen, dat dit beeld, dat zowel antiquarisch als artistiek geweldig Laurdevol is en een waardige evenknie van de andere antieke beelden in onze kerk, nooit meer van het Maria—altaar mag verdwijnen. Zo zagen we duo dat het beeld waarvoor we nu de kapel zullen gaan bouwen, het z,g, Zwitserlood-beeld eerst in de zestiger jaren in onze kerk geplaatst werd. Voornoemd schrijven heeft het du niet bij het juiste eind, als het meent, dat zovele geslachten voor dit beeld gebeden hebben. Dat neemt echter niet weg, dat het toch een beeld is, mooi en waardevol getioer. om er een aparte kapel voor te bouwen. En zo kom ik dus nu weer terecht bij het verslag en de besluiten van de verleden vrijdag gehouden vergadering, In de enquete-formulieren werden 14 plaatseri genoemd, waar men de kapel gebouwd wenste te zien, waarbij in 4 formulieren ook de grond kosteloos ter beschikking werd gesteld. Het zou te ver voeren ze alle veertien hier op te noemen. Twee plaatsen traden echter duidelijk op de voorgrond en hadden in de formulieren de meeste voorstanders, n,l, Hoogriebroekseweg-Blakterweg (terrein G,Camps) en de hoek Meerloseweg-Ericaweg (terrein Wim Peeters, Thei Loonen of Harry Versieyen). Op de vergadering nu bleek de voorkeur eenstemmig uit te gaan naar de eerstf

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 8