O c .9Nr4.3 Datumdond* ...1.5 ...©k-t-o-b-er 1 978 FANFARE - DRUMBAND Zoals reads meermalen in de dorpsagji«da werd aange kondigd, zal a.s. ZMTLRühb 14 OKTOBER door fanfare-drumband "Ons Genoegen" weer haar J^hRLIJKSE DONATEURSRQND'-.-iNG worden gehouden* Het bestuur is er zich wel v/an bewust, dat er veel wordt gevraagd van de Oirlose gemeenschap door diverse instan ties en verenigingen; doch weet ook bij ervaring welk een warm hart- de Oirlose gemeenschap onze fanfare toedraagt, wan- neer een beroep op hen werd gedaan in de afgelopen jaren- waarvoor wij gaarne onze erkentelijkheid betuigen0 Het bestuur ziet zich echter telkens weer geplaatst voor grote financiële offers, om onze leden van het bcnodigce goede instrumentarium te voorziono Onze fanfare werd in 1978 wederom uitgebreid mee een 10-tal leden (en bedraagt behalve de drumband caa 60 muzikan ten), waardoor weer nieuw instrumentarium moost worden aange schafte (oaac2 baritons; 2 saxophoon -tenors; 2 hoorns; 1 saxophoon-sopraan 1 bas), welke aanschaf ca- /20o0C0,~ be draagt. Ook in 1977 werd voor ƒ9200,- aan nieuwe instrumenten aangeschaft. Gelukkig was deze uitbreiding voor een groot ge deelte te financieren uit het goede resultaat van onze Oubileum feesten. Thans moeten echter nog uniformen worden aangeschaft voor de nieuwe leden, terwijl de drumband van geheel nieuwe uniformen dient te worden woorzien, welke aanschaffing ca. ƒ500- par uniform bedraagt; waarvoor wij een beroep op U allen doer, 0 Bijoaand^ treft U een enve3 opoe aan, waarin Uw Redaktie-aöres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur ons 1 A

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1