Verslag dorpsraadve^gadoring d.d. 12 september 1978. Agendapunten waren:.- Opening Alle leden van de dorpsraad waren aanwezig, Op dezo eerste- (beslptep) dorpsraadvergadering na-'de vakan tie, mochten we kennjLsmpken met dhr. G.HPepplinkhuizen die de plaats van dhr. H.Willems zal innemen. Dhr. H.Willems"is -gekozen alp gemeenteraadslid en mag daarom geen deel meer uitmakpn yan de dorpsraad. Verder is er binnen de dorpsraad gediscussieerd over de volgeridp onderwerpens - j- - Evaluatie 1977 - 1978. Een terugblik op het afgelopen jaar: bJat, is er allemaal aan de orde geweest? [Jat hebben we reeds kunnen bereiken en wat moet er nog gebeuren? Hoe funktioneert de dorpsraad met name de werkgroepen? We-' zullen hier in dit verslag niet verder op ingaan, maar verwi-j-zem-n-aar de verslagen van de dorpsraad in 't Krentje met name het verslag van de algomene parochie- en dorps raadvergadering van 25 mei. - Verder berit U steeds welkom op de openbare dorpsraadver- gaderingen. - Programma 1978 - 1979. Punten die verder aan de orde zullen komen: Huidige bestemmingsplan en reeds uitkijken naar nieu we bestemmingsplan. Wegbewijzering onz. - Mutaties - Evaluatie 1977 - 1978 4 - - Programma 1978 - 1979 j- Werkgroepen - Rondvraag Uitwerken aktieplan: Oirlo dorp met historie.' Vuilnisophaaldienst -Gemeenschapsruimte - - 1 ;',N I f - v t r - -•» DORPSRAAD- INFO r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5