JAARVERGADERING GROENE KRUIS VENRAY- Dinsdag na Pinksteren - 16 mei - houdt de Vereniging Het Groene Kruis Venray de jaarlijkse algemene vergadering om 20.00 uur in dö feyer- -v.d^-Schouwburg Behalve *de gebruikelijke jaarstukken vermeldt de agenda een inleiding door Dhr. D.Wiezer, neuroloog aan het zieken huis te Venray, die zal spreken over "Neurologie". Na de in leiding bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen. Gezien het belang van de inleiding verwacht het bestuur een behoorlijke opkomst. Immers de neurologie is een onder deel v«d, j wetenschap, waarmee veel mensen op een of andere wijze te maken hebben of krijgen en juist daarom is het nuttig enig inzicht te krijgen in deze materie. Van uit zijn ervaring zal Dhr. Idiezer een positieve bijdrage kunnen leveren in het inzicht op dit terrein. De bijeenkomst is evenzeer van groot belang vanwege de vele ontwikkelingen op het'gebied van hert-Kruiswerk, welke zowel medisch als materiee.1. gaande zijn en wil men het be stuur niet alleen de verantwoordelijkheid laten dragen, zal het gewenst zijn, dat zoveel mogelijk leden'de vergadering bezoeken. Bij deze ontwikkelingen kan men denken aan regio nalisatie v.d. gezondheidszorg; de financiering ban het kruiswerk; eventuele financiering via de algemene -wet bij zondere ziektekosten; bouw van wijkcentra enz. Het geheel kan met aller medewerking voldoende stof eren voor een zinnige discussie, teneinde ook zo, t de basis, voldoende inbreng te hebben in de besluit- ng op de diverse niveaus. oplev vanui vormi

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9