XX Brief van PTT ontvangen* dat de plaatsingvan een mogelijke telefooncel, die door dg Dorpsraad is aangevraagd, bekeken zal worden door het college van B en liJ. XX De aanvraag van een overdekte bushalte-wachtplaats is in behènöeling bij'de gemeente. Als de gemeente hiermee accoord gaat, zullen we mét de Zuid—Ooster bekijken waar en welke.soort bushalte-wafchtplaats geplaatst kan worden. Er zijn diverse soorten waarvan cfe prijzen - afhanke lijk van soort materiaal, grootte e.d.—sterk uiteenlopen, XX RECONSTRUCTIE HOGEWEG OIRLO In de wekelijkse nieuwsbrief van P pn W stond vorige week het vplgende s "Nadat de commissie voor openbate werken en verkeer hierover om advies is gevraagd, zal aan b raad worden voorge steld een. krediet van ƒ68.800,- beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Hogeweg ih Öirlo. Omdat het in de bedoe ling ligt de kosten v,d. reconstructie gedeeltelijk via een baatbelasting v.d, aanwonenden terug te vorderen, zal ook de commissie voor financien nog het college moeten adviseren. De bewoneis v.d. Hog'fewëg hebben op verbetering aangedrongen van de in slechte staat verkerende weg in verband met .de veilig heid v.d. schoolgaande jeugd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling de bermen.met klinkers te verharden waardoor parkeren mogelijk zou worden. Dit leek, gezien «de geringe wegbreedte, een goede oplossing omflat er !van werd uitgegaan geen grondaankopen te doen* De aanwonenden meenden evenwel, dat .een cërgelijke oplossing te weinig bescherming zou bieden aan de schoolkinderen, Wolgens het nieuwe reconstructieplan zal aancfe westzijde v.d. Hogeweg een t rottoir en aan cfe oostzijde een verharde berm worden gerea liseerd." Het" wecfdé"k "zal "worden gereconstrueerd door middel van het aanbrengen van een asfaltdeklaag over de bestaande asfalt- verharding.; Dat door dezö"r^TïBtrrnctr±^~rie~parkeermogelijkheid beperkt wordt, zien de aanwonenden niet als een probleem. In -de reconstructie is verder opgenomeneen klinkerverharding van het gedeelte Hogeweg ten westen v.d. school en de gebruike lijke openbare verlichting. - Op het verzoek vd.-aanwonenden om een gedeelte van de groenstrook langs de Machutusstraat te verharden ten tehopve var het,parkeren van een auto, kan niet worden ingegaan. Gezien het privÉ-helang. en het feit, dat de .thans aanwezige groenstrook oen afschermend gehoel vormt tussen de weg n het voetpad eig.j.r DORPSRAAD - INFO INGEKOMEN STUKKEN ENMEDEDELINGEN S - r i m 01

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4