dom is van do school, kan do strook niet 'uorden verhard. (toto zover de nieuusbrief) P.S. De Dorpsraad v/lrrdt^dat""over de bestemming v,d4 groenstrook zal nader overleg plaatsvinden met hetschoolbe- stuur en met de gemeente» i GEMEENSCHAPSRUIMTE A.s. dinsdag 16 mei zal met Dhr, Colsen v.d, cpmeente de situatie nader bekeke'n uorden, daarna zal verslag uorden uitgebracht uorden aan cfe Dorpsraad. We komen op deze materie nader terug a.s. 25 mei tijdens de openbare parochie- en ±irpsraadvergadering. Het te formeren nieuue stichtingsbestuur is helaas nog niet compleet, NIEUWS V.D, WERKGROEPEN Tijdens de openbare parochie- en d'orpsraadvergadering zullen de uerkgroepen verslag uitbrengen van hun activiteiten en een overzicht geven van cfe reeds behaalde resultaten en uat er verder nog gaat gebeuren," XXX ENKELE MEDEDELINGEN xx De ponyclub deelde mee, dat döör hun een kandidaat uordt gesteld voor d e bestuurscommissie S.portzbkan, Deugd- en Dongo- renuerk. - i,. xx De borden "Spaar onze kinderen" en andere verkeersaandui- dingen en onoverzichtelijke verkeerssituaties uorden pas inge diend als aanvraag bij de gemeente als van g emeenteuege de Nota beueguijzering kerkdorpen gereed is, - - xx Het oudercomité gaf) verder te kennen dat zij i.v.m. de hoge reiskosten etc. v.d, gemeente voorstander uaren van een mogelijke combinatie gemeenschapshuis-gymzaal, uanneer dit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. DORPSRAAD OIRLO FORUMAVOND IN VENRAY VOOR 30NG EN OUD Woensdag 17 mei zal in Zaal "In den Engel" een forum avond uordencphouden. Het forum bestaat uit vertegenuoordigers Vid. politieke groeperingen die aan de gemeenteraadsverkie zingen meedoen. De discussie, die tussen het forum en het pu bliek gevoerd uordt, zal o.a, gesprekspunten bevatten die be trekking hebben op jeugd- en j'ongerenzakenBedoeling is de jongeren informatie te geven" over gemeenteraad en politieke groeperingen zodat iedereen een eigen keuze kan maken. De forumavond is voor iedereen toegankelijk en begint om 20.00 uur. Vormingscentrum Donge Voluass, i I i .i. w

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3