ZILVEREN JUBILEUM WAN ZUSTER SUJl[JKEL3 Dp vrijdag 2 juni a.s:« hoopt Zuster SwinkBls in Oirlo haar zilveren jubileum te vieren. In hear verblijfplaats l/illé in Frankrijk heeft zij dit feest eind december^ 1977 al gevierd. Over haar feest in Frankrijk heeft het volgende bericht in aan Franse krant gestaan J UJe citeren s donderdag 29-12-'77 V I L L GOUDEN OUBILEUM VAN ZR. ALOYSIA EN- ZILVEREN DUBILFUM VAN ZR. MARIA GORETTI De parochie van Vill£ had afgelopen kerst-zondag dubbel feest. Zoals in alle parochies, vierde men de geboor te van het kerstkind. Maar in Vill<5 heieft de hele parochie ook het gouden en zilveren jubileum gevierd van twee zieken zusters, die al sinds jaren in Vill£ en in rde val.lei werken. Zuster Maria Goretti (Wilhelmina Swinkels) is oor spronkelijk Nederlandse. Haar euuwige geloften flateren uit 1952, Zij is missiezuster en werkte eerst in Nederland, toen in Afrika. In 1966 hee'ft zij een functie hekregen in Villé, waar zij zich met lichaam en 'ziel wijdde aan haar roeping. 'De genraaloverste v.d. Orde Moeder v.d. Zusters van het Heilig Hart van Menton heeft met haar aanwezigheid de^ viering opgeluisterd.' Hoogtepunt was op Kerstzondag een Mis, die gecelebreerd werd door abt Geissleruit Strassbourg, Pater Zimmermann uit Parijs en Deken Grass, pastoor van Villé, die ook de feestprebk hield* - De-avond vantevorenwas er al een eceptie geweest, die was georganiseerd dóór dê'gemeente Vill£« Daar waren aan wezig de heren Herrbach, burgemeester, GiraÈdeau en Postal, loco—burgemeesterwethouders e.a. Tijdens die gelegenheid heeft de heer Herrbach het accent gelegd op de ziekenzusters, overlevenden vancè ramp in Frejus en heeft hun uit naam v.d. bevolking een bloemstuk over handigde - Op onze beurt feliciteren wij Zr. Aloysia en Zr. Maria Goretti ter gelegenhèid van. hun jubileum en voegen onze wensen toe aan die v.d. bevolking van Villé en van het dal, opdat zij nog lang kunnen werken met al hun toewijding, die wij allen al zo lang van hun kennen. (aldus het Franse blad m Seles.at en haar omgeving) m 1 4 t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 14