Omdat er voor een ledenvergadering *s avonds, te weinig be langstelling was, heeft het bestuur naar een alternatief gezocht, neé ld ij willen graag nog eet de leden-van gedachte wisselen - voordat we aan de voorbereiding van het winterprogramma 1978 1979 beginnen, l/oor het a,s, weekend ontvangen alle leden het uw .bekende praatpapier, f r.' Mogen we van U verwachten dat U dit inkijkt, invult en voor al uw eigen wensen 'en ideeën kenbaar .maakte c Samen kunnen we dan hierover nog eens. van gedachte wisselen a0sc dinsdagmiddag 18 april* 1. 3 - l/anaf; 2 uur is dan in zaal Rongen de koffie bruten* Hogen wij als bestuur verwachten dat er veel leden belang stelling tonen en aanwezig zijn. Degenen die verhinderd zijn op deze middag, kunnen tot 23 april dit-praatpapier inleveren bij een van de bestuursleden,. Zaterdag 'i 5 april a03c zullen een 30-tal-, leden van fanfare "Ons Genoegen" deelnemen aan hetGemeentejijk Solistencon cours te Oost-rui.;», welke wordt gehouden in het Gemeenschaps huis te Oostrumo De organisatie Van dit concours berust bij de 'Harmonie Oostrum en wordt-.gehouden in het kader van hun 60-jarig bestaan, rr- L - -- jh De aanvang van het' concours'is, op zaterdag om 'l 406 uur. Het zal dan worden geopend inzde Deugd afdeling. Het laatste optreden is gepland om ongevêer 19*00 uur van optreden in de Superieure Afdeling0 Wij wensen de deelnemers vanronze fanfare, veel succes op dit solistenconcours en verwachten zeker veel belangstellenden bij. hun optreden, za - .-..cv Behalve de solisten uit Oirlo, zijn er deelnemers van de an dere muziekgezelschappen uit de Gemeente-Venray aanwezig, Zondag 11' april a3s, zal fanfare.-.en Druteband-"0ns Genoegen" een ochtendconcert verzorgen te Deurne~Zeilberg? en wel in het Gemeenschapshuis "Den Draai"in samenwerking met de Har monie van Zeilberg, Aanvang van het concert in om ongeveer 11c30 "-T, MEDEDELINGEN FANFARE .DRUMBAND "ONS GENOEGEN" L VB 9 r j i j-» -• - r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 8