RABOBANK O I R L O Hierdoor roept de Coöperatieve Raifasien-Boerenleeobank UI.A. te Oirlo h-aar leden op tot het, bijwonen van de al gemene: vergadering die gehouden wordt op maandag 24 apri. 1978 om 20.30 uur in Zaal Rongen te Oirlo, j VERKORTE AGENDA; a 1. Opening 2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3. Notulen vorige vergadering i 4. Aanwijzing leden, belast met voorlopige vast- stelling ndtulen. 5. Balans en winst- en verliesrekening 1977 6. Wijziging statuten 7. Wijziging huishoudelijk reglement 8. Machtiging tot net doen verlijden van de notarië le akte van statutenwijziging. 9. Bestuursverkiezing 10. Verkiezing Raad van Toezicht 11Mededelingen 1 2Rondvraag 13. Sluiting De volledige agenda, de volledige tekst van de statuten wijziging en de wijziging van het huishoudelijk regle ment alsmede de jaarrekening 1977 liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor leden ter inzage. Bet -bestuur, M.v.-d. Sterren, voorzitter H» Gooren, lid i i -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3