XXX INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Brief van Comité Nationaal Rheumafonds Afd. l/enray. Daar de L.V/.B. deze collecte niet meer organiseert, werd de Dorpsraad benadert met het verzoek om een mogelijke - oplossing te vinden» Dhr, D.Steeghs toonde zich bereid deze collecte te ver zorgen. Op dergelijke landelijke acties c«q, collectes zal de Dorpsraad nog nader terugkomen op de algemene Parochie- en Dorpsraadvergadering. XXX UIONINGZOEKENDEN Bij de voorzitter v,d. Dorpsraad komen nog verzoeken binnen van woningzoekenden. Indien er nog woningzoekenden zijngelieve deze zich te wenden voor inschrijving etc, bij de woningbouwver eniging of tot de gemeente. XXX NIEUUIS V.D. 'RAYONCQMMISSIE De nota met betrekking tot de wegbewijzering zal eind april-begin mei gereed zijn« \lafi de gemeente ontving de Dorpsraad de conce(bt-nota "Beleidslijnen kleine .kernen" mét het verzoek hierop reacties te geven. Deze concept-nota zal verder worden XXX DE WERKGROEP WONINGBOUW EN WQONOMGEVING Artikelen, publicaties etc. met betrekking tot de woning bouw zijn voorlopig afgesloten. Men zal nu zelf moeten informeren bij de gemeente ook wat betreft open plaatsen waar eventueel gebouwd kan worden. XXX GEMEENSCHAPSRUIMTE De eventuele verbouw v.d. voormalige basisschool tot gemeenschapsruimte is bekeken door Dhr. Theunissen (direc teur van het Regionaal ^jeugdcentrum) en Dhr* Fransen (Stinhti' g Rv[m'.e\f r'r.P het bestaande Gemeenschapshuis Ls XXX NIEUWS \JD. UIERKGRQEP KLEINE KERNEN bekeken en uitgewerkt a.s. vrijdag 24 maart in het gemeen- i oschapshuis V- T - - 1 f t a

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5