Aanwezig waren Burgemeester Defcsehej de wethouders L0onen en van Oersj se'cr e taris Poelskabinetchef Danssen; de heren Nuyten en Savelberghs, verder opbouwwerker Schloozj de pers en ongeveer honderd belangstellenden,, Na het openingswoord door de waarnemend voorzitter v d Gvcrgangsdcrpsraad Dhr. WvRhee gaf burgemeester Defesche een uiteenzetting over do plaats en functie van de dorpsraad zowel binnen de dorpsgemeenschap als ook in relatie met de gemeente. Hierbij kwam vooral naar'voren, dat de gemeente af wil van het vrijblijvende karakter van de dorpsraden en dat de adviezen van deze raden serieus zullen worden gsnomen, mits do dorpsraad ook een afspiegeling is van wat bij de meerderheid van-het dorp leeft. Hierna gaf secretaris H. Bosch een korte uiteenzetting over de activiteiten die de overgangsdorpsraad had ontplooid, met name hoe de verkiezingen opgezet waren. Na de pauze werden cb kandidaten bekend gemaakt. Omdat de L.V.B. niet minimaal twee kandidaten ken stellen, werd besloten deze sector te laten wegvallen en daarvoor in de plaats uit de sector "vrije kanidaten" er zes i„peve vijf te laten kiezen. Als eerste agendapunt na de pauze kwam, onder voorzitterschap van Dhr. B. Schlouz, het bestemmingsplan Oirlo ter tafel. Dhr, Savelberghs vertelde, ebt het de be doeling is in het binnengebied Dyonisiusstraatwoningen met twee bouwlagen en naar de rand toe (Haalakker Noordwest zijde) meer open laagbouw toe te passen. Een belangrijke tendens hierbij is "om het dorp dorps te houden" d.m.v. gevarieerde woningbouw. De bouwcapaciteit tot 1983 is onge veer 37 woningen, dus gemiddeld 7 woningen per jaar. Weer anders §ef«rmuleerd tot 1980 mogen er nog 12. 7 woningen gebouwd worden. Dit kan ook in ££n jaar tijcis, rrvaar dan zdu er in het volgende jaar niet meer gebouwd mogen worden. Wethouder Loonen was het met deze gang van zaken; terecht niet eens. Hij stelde datde "echte autochtonen" allemaal de kans moeten hebben om te bouwen. H^j wilde niet op cijfers vastgeprikt werden en wilde voor deze zaak ook bij G.S. knokken. Dit standpunt wordt gelukkig door het hele college B en W gedeeld. Het advies om nog eens met Friezen te gaan praten, heeft wethouder Lonnen, indien we goed zijn ingelicht, ondertussen opgevolgd. \Jc rmeldensmaard is Verder dat de grond waar nu het bedrijf Hescn gevestigd BEKNOPT VtRSLAG l/.D. OPENBARE D0RP5RA■\Dl/ERGADERI[\!G WAN 4 OKTOBER 3.L.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 6