O c CJ Redactie-adresHaalakker 32 tef. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur FANFARE JAAR OJ RLO I m gensegen #50 gouden jubileum

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1