..o- Dp 22 mei aanstaande houdt de rijvereniging Sport na Arbeid een concours ter viering van haar..30-jarig bestaan» - De vereniging werd opgericht op 15 april 1946. #:j. De viering van dit jubileum in 1976 was dc.gr diverse omstan digheden-onmogelijk. Het Bestuur meende echter dat aan dit jubileum niet zonder meer-mocht worden voorbijgegaan en dus werd besloten, beter laat dan nooit, het feit van de cprich- ting en de jaren waarin velen met inspanning de nodige ont' spanning verwierven,te herdenken. Op zaterdag 21 mei, de dag voor het concours, zal., een recep tie gehouden worden waar alle inwoners -en oud-inwoners van Oirlo die de ruitervereniging een warm hart toedragen, wor den uitgenodigd, - •- Speciaal hoopt het •Bestuur dat veel o.ud-leden de receptie rullen bijwonen om de voorbije jaren in de herinnering te rug te roepen. Ia het Krèntje zal te zijner tijd nog een speciale uitnodi ging worden -geplaatst en ook zullen, voor zover de namen en adressen van oud-leden en oud-bestuursleden bekend zijn, aparte uitnodigingen worden gestuurd..,^- j Voor d^e mensen die -weinig-van- het wel en wee :van de vereni ging w'eten, hoopt het Bestuur wekelijks iets van dat wel en wee te vertellen. Zij doethierbij een beroep op oud-leden om bijzondere gebeurtenissen op te schrijven en aan het Be stuur te geven. Is dat te lastig dan wordt het ook op prijs gesteld als de secretaris (ThPhilipsen) een verteld verhaal krijgt waarna de rest wel voor elkaar komt. Het Bestuur"hoopt dat U 21 en 22 mei s.s. zult vrijhouden om met haar het 30-jarig jubileum te vieren. l Het Bestuur. r~\ r~\v f v r I ver SPORT NA ARBEID i - -1 i i - DUS z 1 en 2 2 roei 'aria bestaan SPORT NA arbeid

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 6