3AARGANG 8 MR. 9 DONDERD. 13 3ANUARI 1977 Waar aanleiding van opmerkingen van Otiose mensenij] dat de Dorpsraad niets zou doen, werd binnen de Dorpsraad opgemerkt, dat het wellicht beter zou zijn om van alle vergaderingen belangrijkste punten, die besproken zi*"jn,~tjejJJbllce£en. Uiteraard zullen niet altijd'alle punten gepubliceerd mogen ver SI Cl q en kunnen worden. 10 3AWUARI 1977 XXXX Dhr. T, van der Sterren en Dhr. W. van Rhee werden herkozen als voorzi11er resp. vice—voorzitter. XXXX In ,l!t Krantje" van 29 dec. 1976 uerd meege-" deeld, dat men zich op ken geven voor cfe cursus "De kleine K®En§Jil!Drie mensen uit Oirlo hebben zich hiervoor opgege ven XXXX Gesprek van de voorzitters en secretarissen"' van de dorpsraden met de burgemeester d.d, 6 jan. 1977. Deze gesprekken vinden om de paar maanden plaats, Voortaan zullen ook de wethouders twee keer per jaar bij dit gesprek aanwezig zijn. De burgemeester stelde, dat het niet de bedoeling was om tijdens deze vergaderingen aan te komen met een waslijst van kleine wensen. Deze kleine wensen kan iedere dorpsbewoner rechtstreeks of via de dorpsraad bij de gemeente aankaarten. Door de afvaardiging v.d. Dorpsraad Oirlo werd het verkeersprobleem op de wegen Oostrum-Oirlo-Castenray en Oirlo-Wanssum op tafel gelegd en benadrukt, dat hiervoor een oplossing gevonden moet worden. Wij zijn niet gebaat met de conclusie dat de verkeersintensiteit op deze wegen geen probleem vormt. Deze wegen zijn niet berekend op het verkeer wat er gebruik van maaktj ze zijn te smalj beginnen te scheuren en hebben gevaarlijke wegkanten. Diverse andere punten zijn bij de gemeente bekend, zoals de bewegwijzering naar Oirloj parkeer/kermis- terreinj trottoirs en gootjes enz. Z.O.Z. I 0 i K V\lEN INE OIRLO'5 DÖRP5BLAD DORPSRAADVFRGAn ERING 0 t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1