DATUMdQ.o.dex.d.#....3.Q.„.septem.ber 1976. GEACHTE OUDERSs Hoe vaak heb ik dit al niet getypt!!! En iedere keer uas dat om iets mee te delen-in een aparte circulaire of krèntje- in uu belang of in 't belang van uu kind. En iedere keer ook de.ed ik dat met erg veel genoegen, omdat net een vorm uas en nog steeds is van communicatie met de ouders Nu ik dan dit root de laatste keer voor u op papier zet. gaan mijn gedachte terug naar twee jaren geleden toen ik hoofd werd van de school. Da, twee jaren! Ulat gaat de tijd snel! - - Het waren mooie jaren van hard werken, maar ook van plezier can dat werk met de Oirlose jeugd. Als ik nu terugdenk aan de persoonlijke relatie met de meeste ouders, krijg-ik een gevcel van dankbaarheidomdat ik die verhoudingdat samenspel, juist zo graag zie in ons onderwijs. Dij huisbezoeken en andere contacten proefde ik het vertrouwen, ,dat u mij als teamleider van de schoei schenk Ik hoop dat' dé oudercommisêêe een bijdrage kan leveren op het gebied van .communioatie Een school wordt échter gevormd door een staf, een team, dat in onderlinge samenwerking bouwt aan 't onderwijs» In goed onderling overleg hebben we allerlei activiteiten in het kader van onderwijsvernieuwing ontplooid. Ook hun aandeel in de eerste stap naar meer flexibfcè onderwijs, hun mee richting geven aan het leerprocesmogen hier vermeld worden. Het doet je goed dat je als hoofd met zo'n team kunt werken. OiRLO'S DORPSBLAD Jrg7..... nr..4.4.... REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 COPIE SINNEN VÓÓR A.S. DINSDAG 20.00 UUR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1