(Si PSBLAD - L PAROCHIEVERGADERING s 1. FINANCIEEL VERSLAG 1375 EN BEGROTING 1976 2 ENKELE MEDEDEL INGEN 3 RONDVRAAG A G "E N D A DORPSRAADVERGADERING 1 MEDEDELINGEN 2. HERINDELING GEMEENTELIJKE DORPSG RENZEN 3. GASAANSLUITING EN BAATBELASTING 4. NIEUWE BASISSCHOOL EN GEMEEN SCHAPSRUIMTE 5. RONDVRAAG.. REDACTIEADRES: HAALAKKER 32 TEL. 680 CCPiE BINNEN VOOR A.S. DINSDAG 20.00 UUR Jrg........7... nr..2.5 DATUMd.o.n.d.e'r.d.29....a.p.r.i.l....l97 6 BIJ 1*1 A R J A C Q A A N V "A N G 2G U U R AGENDA - kermis - - industrieterrein - scciale wcningbouw - I i S r met 3 'j

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1976 | | pagina 1