5/ IS P F KI I I F Oirlo1 s dorpsblad jrg<, 6 nr* 45" f I v L_ I V I S LRedactie s Haalakker 32 tel* 680 donderdag 2 okt. 1975 Copie binnen vd<5r -dinsd* 20 u Ondanks andere berichten gaat de OPENBARE PAROCHIE- EN DCTRPSRAADVERGADERING nu toch op I okt* a©s« definitief door0 Omdat vertegenqoordigers van de gemeente zich op deze avond moeilijk of niet vrij konden maken, is nog geprobeerd de datum te verzetten, maar dit bleek niet meer mogelijke De agenda's van deze vergaderingen komt volgende week in 11 Krentje* 2C' Donderdag 9 oktober zal het Limagas met de betrokkenen kunnen praten over de uitbreidinq van het aardqasnet buiten de bebouwde kom; de onkosten hieivan en de eventuele bereid" held om aan te sluiten0 Deze vergadering begint om 20^00 uur in de Ruifc De eventuele uitbreiding van het aardgasnet betreft de vol~ ger.de wegen of gedeeltes hiervan s a)_ Zandhoek en Pauwweg, Blakterueg0 b) Castenrayseweg en f'l0lenhoek? 8oddenbroek0 De betrokkenen hebben inmiddels hierever bericht ontvangen van het Limagas* 3C/ Het Stichtingsbestuur van het Gemeenschapshuis moet aang^evuld worden* Kandidaten kunnen zich opgeven bij het se- kretariaat v0d* Dorpsraad Gertrudisstr© 22, tol* 683 ^4y Op initiatief van de fanfare hebben de besturen van alle Oirlose verenigingen onder leiding van de Dorpsraad een gesprek gehad over de mogelijke vervanging van het huidige gemeenschapshuis door de eventueel vrijkomende huidige basisschools, Uit dit gesprek bleek dat de Dorpsraad reeds in een eerdere vergadering over deze zaken had gepraat, maar in afwachting van verschillende kwesties, die nog niet rond waren (o«a0 de eventuele aankoop van pand Friesen met 5lle daarbij behorende gronden en opstallen) voorlopig hier over nog geen zinnige besluiten kon nemen* Het bestuur v.d* fanfare heeft buiten de Dorpsraad om con tact opgenomen met de gemeente, maar aangezien deze hele materie nog in een voorstadium' verkeert, kan er nog weinig definitiefs gezegd worden,, Wel. is vrijwel zeker, dat er een - - - w

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1