RÊDACTÏÈ: 'HAALAKKER 32 DONDERDAG, 14 aug 197 5 OIRLO •COPIE BINNEN VdÖR DINSDAG 19 AUG. SCHOOLZIlIEMUIEDSTR 13DEN In overleg met het schoolsportkomitee en de zwemver eni'ging' Spio hebben', B,en lil, besloten' bp za'terdag 30 augustus met als uitwijkdatum (bij slecht weer) op zaterdag 6 september schoolzwemwedstrijden te organiseren? in het Venrayse buitenbad. De wedstrijden zullen om half tien beginnen* Gekozen is voor het buitenbad, orndat de organisatie daar gemakkelijker ligt, terwijl tevens wordt gepro beerd de niet-wedstrijdzwemmers van bijvoorbeeld bepaalde klassen door middel van waterspelen bij het gebeuren te betrekken0 Vorig jaar zijn met redelijk sukses, eveneens onder auspiciën van de KNZBe, voor de 1ste keer in het overdekte bad schoolwedstrijden gehouden* Deze heb ben tot resultaat gehad? dat twee teams van basis scholen hebben kunnen deelnemen aan de zogenaamde nationale wedstrijden in Amersfoort0 Omdat., voor deze wedstrijden brede, bel-angstelling bestaat, hebben Burgemeester en Wethouders in prin cipe de KNZB, medewerking aan de organisatie van de schoolzwemwedstrijden toegezegd. Aan hoofden van de scholen voor basis - en buiten gewoon onderwijs in de gemeente is medewerking ge vraagd, I KRENTJL qiR-Lq's ^dorpsblad ir9.6

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1