Redaktle Haal akker* 32 óirló Copie binnen vd<5r dinsd. 15 iuli donderd. 26 juni 1975 J aan ft* ik WJ U het ^formatie-Bulletin Van het bisdom (Roermond) aanbevelen. Het:geeft alle belang rijk nieuws van ons bisdom-en - wat nog.belangrijker is - goede godsdienstige voorlichting^ -Vv Dat in °?2e dagen van groot belang, nu er toch al zo weinig goeds op dit gebied1 verschijnt of medegedeeld wordt door de pers, de radio en de T.V. het verschijnt tweemaal in de maand en de abonnements prijs is ƒ4,50 per kwartaal; ƒ9,- per halfjaar en ƒ18,- per jaar. Uit is zeer goedkoop voor zoveel goeds. Een dezer da^en zullen enige van onze parochianen bij - U verschijnen om te vragen of U geen abonnd wilt wórden. Ik hoop dat zij bij U een goed onthaal vinden en U als abonné kunnen inschrijven, Uw pastoor SPIQ-NIEUWS t Deze week zijn aancfe beurt Meur. Hendriks,en nevr. Voermans- Claessens. 4 Er bestaat nog steeds gelegenheid zich op^ te geven als lid van DIS, Oongens, die voor 1 augustus jaar zijn of worden, kunnen zich opgeven (leeftijd tot 19 jaar) tot en met 5 juli. Opgave kan geschieden bij R. Sjiéeghs - en schrif telijk of mondeling bij Fr. de Mulder,- Gertrudisstr, 19. TOTO EN LOTTO De LOTTO en TOTO die steeds opgehaald werden door de A-jeugd leden draait nog steeds door, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de A-jeugdleden ermee stoppen met ophalen. Daarom willen wij bij deze vragen of er iemand is, die voor onze vereniging dit zou willen verzorgen. Natuurlijk .tegen een redelijke ver goeding. Opgave en inlichtingen bij. bovenstaande adressen. 5T KR FM L IF Oslo's dorpsblad jrg. 6 nr. 33 TNFQRMATIE-BULLETIN BISDOM ROERMOND \J\I DIS DEUGD '7 S-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1975 | | pagina 1