Copie binnen voor dinsd. 20 uur donderdag 12 dec, 1 974 PERIODIEKE BESTUURSVERKIEZING SCHOOLBESTUUR Het huidige schoolbestuur is per 1 jan, a.s. 2 jaar in func tie. Volgens het rooster van aftreden zijn thans 2 leden af tredend te weten 0. Stevens en 3os l\labbenc Deide heren hebben besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen om persoon lijke redenen0 Deze twee vacatures moeten dus per 1 januari a.s. aangevuld worden. Kandidaten voor deze vacatures kunnen gesteld worden tot 23 december a.s. bij de voorzitter L0 Nelissen, Rotven 8 of bij 3. Rutten, Gertrudisstraat Q. De verkiezing zal dan plaats hebben schriftelijk door stem per gezin tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Dit zal te zijner tijd nog via *t Krantje bekend worden gemaakt. Namens U allen willen we beideaftredende heren danken voor hun inzet in deze moeilijke beginperiode van de Stichting Katholiek Onderwijs. Het Schoolbestuur MEDEDELINGEN L.V.D. Hedenavond (donderdag) feestavond in kerstsfeer. Zorg op tijd aanwezig te zijn, daar de H.Mis om half acht begint in Zaal Rongen. - Donderdag 19 dec. is de laatste les v.d. kursus bloemschik ken. Deze les houdt men zich bezig met kerststukjes maken. Aanvang om acht uur bij Kersten. - Het bestuur ZATERDAG EN ZONDAG ZAL ER VOOR ELKE KERKDIENST AAN DE DEUR DOOR DE LEDEN V.D. LV3 GECOLLECTEERD WORDEN VOOR KERSTPAKKET^ TEN TE MAKEN VOOR DE ZIEKEN EN BEOAARDEN VAN 0IRL0. ATTENTIE i In de 21aatste weken van de maand december zal ft Krantje - ondanks de feestdagen, die midden in de week vallen normaal verschijnen. U vindt ft Kr&ntje dan wel' in het E3-journaal. Volgende week zult U lezen wanneer de copie voor het kerstnummer ingeleverd moet zijn. Krxh- A/ Birlo1 s dorpsblad jrg« 6 nr, 5 f i\l \L_/ V L_ Redactie s HAALAKKER 32 tel. 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1