Qirlors dorpsblad jrg 5 nr# 44 Redactieadres s HAALAKKER 32 tel. 600 Onze tijd eist dat er bij ouders en bij hen, die bij 1 onderwerp betrokken zijn, steeds meer de bereidheid gevonden wordt op het gebied van het onderwijs- en opvoeding samen te werken. In het laatste deel der zestiger jaren, temidden van tumultueuze ontwikkelingen in de maatschappij, kon men tussen de vette koppen in de kranten ook - maar dan in bescheiden ter men - lezen over experimenten met ouders in de school. Hoewel het openbaar onderwijs toen al bij de wet verplicht was met ou ders samen te werken in de oudervereniging hield het bijzonder onderwijs de ouders buiten de school. Geen wonder, dat er dan ook heftig gediscussieerd werd over de rol van de ouders in de school. Vooral de experimenten waarvan we via de televisie kennis namen, spraken vaak tot de verbeelding van de ouders. Toen het voorontwerp van de wet op het basisonderwijs werd ingediend kwam van de kant van de ouders reactie op het gemis van een regeling voor de rol van de ouders in de schoi Steeds luider werd de roep naar een regeling -voor OUDERPARTICI- PATIR. WAT IS OUDERPARTICIPATIE? Ouders actief betrekken bij het schoolgebeuren, alsmede de daaruit voortvloeiende verhou ding tussen school en gezin. De ouders zijn verantwoordelijk, voor de opvoeding van de kinderen Dij die opvoeding hoort nu eenmaal dat ze leren lezen, schrijven^ dat ze leren de wereld om hen heen te verken nen. Niemand heeft problemen met zijn kind naar school .te sturen. Daar zitten de specialisten die dat deel van de opvoe ding van de ouders overnemen. Is dan daarmee de taak v.d. ouder; afgelopen Zeer zeker niet! Is er bij de ouders belangstellint voor het onderwijs? Krijgen de ouders de kans om van hun belang stelling te getuigen Is er een band tussen ouders en school Al deze vragen zijn op school in teamverband besproken samen met het bestuur. En.«wij gaan er wat aan doen! DOET U MEE Komt U ook op de gespreksavonden over ons onderwijs, na de herfstvakantie. (vervolg volgende week) Leerkrachten kleuter- en basisschool donderdag 10 okt. 1974 Copie binnen v<5(5r dinsd.a.s.20 uur NIEUWS VAN DE DASISSCHOüL C I I Samenspel Ouders -school V KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1