OP WOENSDAG 22 MEI WERD ONS DOCHTERTJE EN ZUSJE GEBOREN - ZE WORDT GEDOOPT MET DE NAMEN t JULIA JOHANNA PETRA L EWALS M. EWALS- JANSSEN SONJA 01RLOPAST. GERARDSSTR. 1 A LAATSTE DORPSAGENDA VOOR DE ZOMERVAKANTIE Zondag 2 Juni x Pinksteren Dinsdag4 juni x Begin kleuter- en basisschool Zondag 9 juni x Vormsel klas 6 Zaterd 29 Juni s Zomervakantie basisschool Het einde van het verenigingsJaar nadert. Het aantal evene menten, vergaderingen etc. loopt af. Daarom is dit ook het laatste dorpsraac'agendaatje. In de eerste aflevering van 't Krantje na de zomervakantie hopen we weer met een dikke, dorpsagenda te komen0 Rest ons voor nuf om namens de Dorpsraad iedereen te bedan ken voor'de medewerking aan het tot stand komen van de Dorps agenda. Hopelijk mogen .we ook in de toekomst op ieders mede werking rekenen» Nieuwe data blijven wolkom op het sekretariaat van de Dorps raad, Gertrudisstraat 22 (tel. 683). MEISJESGILDE Dinsdag 4 juni leidstersvergadering om half negen in het Jeugdhuis». WELPENNIEUWS Dinsdag is er om half zevGn horde. DENKT U AAN DE ZCMERSTOP VAN fT KRÊNTJE x. HELE MAAND JULI JULIA

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 4