}|- üirlo's dorpsblad jrg 5 nr. 29 x Redactieadres t Gertrudisstr. 1 tel. 680 10 Copie binnen vdór a.s. dinsdag 20 uur. woensdag 22 mei 1974 D_0_R_P=S_R_A_A_D_N_I_E_U_W_S Op de vergadering van afgelopen maandag was het schoolbestuur zo bereidwillig om do pionnen rond de afbraak van de oude kleuterschool en de bouw v.d, nieuwe kleuter school bij de Dorpsraad toe te lichten. Diverse mogelijkhe den omtrent de situering van de nieuwe kleuterschool zijn bekeken, waarbij er vanuit werd gegaan, dat deze zo dicht mogelijk bij de huidige basisschool moest worden gebouwd. Dit in verband met een eventuele integratie van kleuter- en ba sisonderwijs in de nabije toekomst. Hoewel er aanvankelijk moeilijkheden waren met de situering van de nieuwe kleuter school is alles nu rond. De Oirlose kleuters en hun leidsters zullen van alle ellende verlost worden en kunnen binnen en kele maanden hun intrek nemen in nieuwe moderne kleuterlo kalen. Deze zullen verrijzen op de plaats waar nu nog de oude kleuterschool en het afgekeurde, niet meer bruikbare en praktisch ook niet meer gebruikte, gymlokaaltje staan. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Deze week zullen ze, tussen het andere reclamemateri aal in, weer in onze brievenbus glijden de propagandafol- ders van de diverse lijsten die aan de gemeenteraadsverkie zingen meedoen. Tussen deze propagandafolders zitten ook die van lijst 2 DE KERKD0RPENLI3ST. Deze kerkdorpenlijst is da- mengesteld uit kandidaten v.d. diverse kerkdorpen. De lijst wordt aangevoerd door de 2 weth, Loonen en van Oers. Daarna volgen de kandidaten naar gelang de grootte van het dcrp.Door- dat de wethouders toevallig uit de kleinste dorpen komen, s staan de andere dorpen allemaal 2 plaatsen lager. Zo ook Oir- lo. A.s. woensdag gaat het erom, dat wij ondatoks de wat lage plaats op de ranglijst toch een kandidaat in de gemeenteraad zullen krijgen. Mochten er op de kerkdorpenlijst in het to taal niet genoeg stemmen worden uitgebracht om 7 kandidaten in de gemeenteraad te krijgen, dan zou de Oirlose kandi daat dus af moeten vallen. Maar als Oirlo BEWUST kiest en het belang van eigen kandidaat'onderkent door MASSAAL EN BEWUST te stemmen, dan kan de Oiri&ose kandidaat alsnog met voorkeursstemmen worden gekozen. Dus zelfs boven een hoger -Wervnln7ie elder9 NIEUÜJE KLEUTERSCHOOL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 1