BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL -=S====::=i=Ë====:==2===!===2=:===l -Vrijdag 29 maart wijdden de leerkrachten van Ven- ray van !t kleuter- en basisonderwijs een studiedag aan de .Q.B.D. in Noord-Limburg» -Waaromwat is de D.B.D.; zult U zich misschien afvragen. O.B.D. Onderwijs Begeleidingsdienst. Deze dienst heeft in principe als doel hulp oer- lenen aan alle bij het kleuter- en basisonderwijs, betrokken personen en dat zijn in grote lijnen i leerlingen leerkrach ten- ouders en schoolbesturen. - Nadat een werkgroep al enkele jalen met de voorbe reidingen bezig was, is de dienst per 1 januari 1974 gestart met een direkteur (drs. Zef Hendriks) en (-a-dnvinistratieve) assistente. Tot 1 augustus 1974 bestaat- hun .we.rk uit het inven tariseren van wat er leeft in het "onderwijsveld" en onder zoeken wat de leerkrachten verwachten van de dienst (enquetes— voorlichting - gesprekken - vergaderingen bijwonen - studie dagen enz») Na 1 augustus a.s., zalfde O.B.D. gaan bestaan uit 10 medewerkersdie dan met-het eigenlijke Werk beginnen. Als U weet dat deze dienst in tptaal ca. 210 kleuter- en basis scholen hulp gaat verlenen, dan begrijpt U dat men voorlopig slechts enkele scholen zal bereiken en dat de meeste scholen weinig zullen merken van de O.B.D„ Binnen enkele jaren echter moet het aantal medewerkers zijn uitgebreid tot 30 en dan is het wel mogelijk dat veel scholen hiervan profijt hebben. Dat ligt trouwens ook aan de school zelf, omdat die vaak zal moe ten vragen om- hulp WAT KAN EEN O.B.D. DÓÉN? Hulpverlenen aan kleuter— en basisonderwijs in zijn algemeenheid is natuurlijk erg vaag. Daarom een beperkte op somming van wat zou kunnen gebeuren - hulp bij de onderwijsvernieuwing (zeer ruim begrip, maar detailleren zou te ver voeren) - onderzoek naar schoolt!jpheid. - overgang kleuter- naar basisonderwijs. (VOOR VERVOLG ZIE ELDERS) A - 7 V t I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 8