VERVOLG VAN ARTIKEL OVER DE O.B.Dê-- - - overgang baisonderwijs naar voortgezet onderwijs - bijscholing leerkrachten -remedial teaching i hulp aan leerlingen met een be- - paalde achterstand. - - uitwisselen van ervaringen tussen scholen en leer*»; krachten onderling. - ouderparticipatie hoe kunnen of moeten ouders be trokken, worden bij het onderwijs. - zittenblijven - - hulp aan individuele leerkrachten - - enz. enz. Over al dit soort zaken en vele andere (bestuurssamen stelling t welke mensen moeten in dienst komp.n bij de O.B.D. met welk wferk moet gestart worden - inspraakjnogelijkheden e.d.) is een dag lang gediscussieerd met collega's en des kundigen van bestaande diensten. U merkt het wel, er wordt hard gesleuteld aan het on derwijs en alles met de bedoeling Uw kinderen zo goed mo gelijk te kunnen vormen. Vandaar deze informatie aan U, ouders en belangstellenden. In de toekomst zult U"zeer zeker meer horen, lezen en hopelijk ondervinden wat de O.B.D. is en doet. HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN, daarmee bereik je iedereen. - DAAROP! ZETTEN WE HEW- ZELF P1AAR, WANT U WEET t •r - ..DOET V E FT K 0 P E N 1 m - 4 1 adverteren

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1974 | | pagina 5